Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie eurorafting s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu medzi eurorafting s.r.o. (ďalej len eurorafting) a objednávateľom a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov organizovaných cestovnou kanceláriou, ktoré ponúka na webovej stránke, katalógu, alebo formou osobitných ponukových listov. Vzťahujú sa aj na doobjednané služby k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva. 

II. Vznik zmluvného vzťahu

Eurorafting vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta, interného objednávkového systému alebo prostredníctvom zmluvných obchodných zástupcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu o obstaraní zájazdu. 

Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorou sa cestovná kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. 

Zmluva musí mať písomnú formu. Zmluva môže mať elektronickú podobu. Zmluva je platne uzavretá aj v prípade, že prihláška zaslaná zo strany objednávateľa faxom alebo v elektronickej podobe je preukázateľne potvrdená spoločnosťou eurorafting a doručená objednávateľovi. 

V prípade objednania služieb, ktoré nie sú súčasťou katalógov a ponukových listov CK eurorafting vzniká zmluvný vzťah zaslaním záväznej objednávky na základe ponuky predloženej CK eurorafting alebo jej obchodným zástupcom za predpokladu, že sa ponuka a objednávka navzájom kryjú.

III. Cenové a platobné podmienky

Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK eurorafting a objednávateľom v zmluve o obstaraní zájazdu. CK eurorafting má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím. 

CK eurorafting je oprávnená vyžadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a 50 % ceny prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. Pre prípad uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie (čl. X), ktoré ako služba nie je súčasťou zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť poistné vo výške 100 % ihneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu.

V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK eurorafting oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu (stornopoplatok) vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

CK eurorafting je v prípade odstúpenia od zmluvy povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o zmluvnú pokutu pokiaľ nie je ďalej stanovené, prípadne dohodnuté, inak.

Cena zájazdu je cena, dohodnutá v zmluve. Prípadné zľavy z cien zájazdov, vyhlasované CK eurorafting po podpise zmluvy s objednávateľom, nezakladajú jeho nárok na zľavnenú cenu.

CK eurorafting je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu v týchto prípadoch:
a) v dôsledku zvýšenia dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, 
b) pri zmene kurzu eura použitého na stanovenie ceny v priemere viac ako o 5 % o rozdiel medzi cenou stanovenou zvýšeným a pôvodným kurzom
c) pri zavedení alebo zmene výšky vízových poplatkov a iných poplatkov zahraničných destinácií

Oznámenie o zvýšení ceny CK eurorafting odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. 
výšenie ceny do 5% nie je považované za dôvod odstúpenia klienta od zmluvy a v tomto prípade platia storno podmienky (stornopoplatok).

V takom prípade je objednávateľ povinný zaplatiť rozdiel medzi dohodnutou a takto zvýšenou cenou zájazdu najneskôr do 7 (sedem) dní od doručenia oznámenia o zvýšení ceny pod sankciou odstúpenia CK eurorafting od zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretej s objednávateľom.

Ak je CK eurorafting nútená zmeniť cenu z iných dôvodov, ako sú uvedené v článku III. môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy podľa podmienok uvedených v článku VI. ods. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Spôsob úhrady zájazdu:
Úhradu zálohy zájazdu je možné realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet (variabilný symbol je číslo faktúry alebo zmluvy).

·  Názov účtu: eurorafting s.r.o.

·  Banka: Tatra banka, a.s.

·  Číslo účtu: 2926831958/1100

·  IBAN: SK10 1100 0000 0029 2683 1958

·  SWIFT: TATRSKKBX

Doplatok ceny zájazdu uhradí objednávateľ najneskôr 7dní pred začiatkom zájazdu  (ak nie je dohodnuté inak).

IV. Práva a povinnosti CK eurorafting

CK eurorafting je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

CK eurorafting nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

CK eurorafting je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi vhodnou formou ďalšie podrobnejšie informácie a to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK eurorafting, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady.

CK eurorafting má právo v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu a tým odoprieť účastníkovi zájazdu poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania zájazdu. Objednávateľovi uvedeným závažným porušením zmluvných podmienok nevzniká nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby. Závažným porušením zmluvných podmienok treba rozumieť také konanie ako napr. aj neoznámenie alebo zatajenie skutočností objednávateľom, ktoré znemožňujú alebo sťažujú plnenie zo strany CK eurorafting (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu, zadržanie, resp. zatknutie bezpečnostnými orgánmi hostiteľskej krajiny v súvislosti s protiprávnym konaním objednávateľa a pod.).

Každý účastník zájazdu potvrdzuje v Prehlásení, ktoré je súčasťou zmluvy, že vie plávať, a že sa zúčastňuje výletu na vlastné nebezpečenstvo. Mládež od 15 do 18 rokov sa môže zúčastniť výletu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť výletu len v sprievode svojho zákonného zástupcu. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho výletu a inštruktorov. V prípade voľby individuálnych aktivít musí informovať príslušného inštruktora.
Vedúci zájazdu alebo inštruktor má právo vylúčiť účastníka z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že tento je pod vplyvom omamných látok, alebo ak jeho fyzický stav nezodpovedá danému programu. Ak účastník opakovane a hrubo porušuje inštrukcie vedúceho zájazdu (alebo inštruktora), môže ho tento zo zájazdu vylúčiť. Vylúčenie, alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany CK eurorafting.

CK eurorafting má právo na zmenu alebo zrušenie programu zájazdu v dôsledku mimoriadnych udalostí,  nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, vysoký alebo nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice, búrky),  v prípade ohrozenia bezpečnosti klientov alebo pri nenaplnení minimálneho počtu účastníkov najneskôr však 10 dní pred uskutočnením zájazdu.

Preloženie termínu zájazdu
. CK eurorafting má právo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nie sú spôsobené CK, preložiť konanie zájazdu z pôvodného termínu na termín nový. V prípade, že nový termín nebude klientovi vyhovovať, bude mu ponúknutý ďalší termín. Ďalej má CK právo posunúť termín zájazdu u všetkých zájazdov využívajúcich leteckú dopravu, bez možnosti odhlásenia sa klienta, maximálne však o 7 dní.

CK eurorafting má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III.

CK eurorafting si vyhradzuje právo v prípade prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom interného rezervačného systému odmietnuť objednávku v lehote troch pracovných dní, ak z technických príčin, ktoré nie je možné dopredu predvídať, prijala objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla (napríklad v krátkom časovom úseku realizácia viacerých elektronických objednávok pri predaji posledných voľných miest zájazdu).

CK eurorafting neručí v priebehu zájazdu za majetok účastníka a jeho prípadné poškodenie, zničenie, stratu či krádež. V prípade, že objednávateľ podáva záväznú prihlášku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že bude informovať tieto osoby o Všeobecných podmienkach, vyplývajúcich z tejto zmluvy.


V. Práva a povinnosti objednávateľa

K základným právam objednávateľa patrí:
a) právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
b) právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,
c) právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu, a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe
d) právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu poskytovaných služieb a ceny
e) právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade a za podmienok stanovených článkom VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok
f) právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných zmluvných podmienok
g) právo najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba, pričom tak môže urobiť za podmienok určených v článku VI. ods. 6. týchto všeobecných zmluvných podmienok
h) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK eurorafting známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógoch, cenníkoch a ponukových listoch. Tieto podrobné informácie – pokyny na zájazd – posiela CK eurorafting poštou alebo emailom len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. V prípade, že 7 dní pred začiatkom zájazdu objednávateľ pokyny na zájazd neobdržal, je povinný bezodkladne informovať CK eurorafting, ktorá zabezpečí nápravu. Ak objednávateľ 7 dní pred začiatkom zájazdu sám neoznámi cestovnej kancelárii, že neobdržal pokyny na zájazd, CK eurorafting má zato, že objednávateľ pokyny obdržal včas a úplné.
i) právo dostať doklad o zákonnom zmluvnom poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku, vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti

K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
a) povinnosť poskytnúť CK eurorafting nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky cestovnej kancelárie
b) zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt
d) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane objednávateľa
e) riadiť sa pokynmi CK eurorafting, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok, správať sa v súlade s dobrými mravmi, uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu
f) mať u seba cestovný doklad, rozsah platnosti ktorého je stanovená hostiteľskou krajinou, ako aj platné vízum, ak sa prípadne vyžaduje; dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu
g) zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu
h) bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov
i) bezodkladne a preukázateľne oznámiť CK eurorafting, príp. jeho splnomocnenému zástupcovi skutočnosti podmieňujúce alebo znemožňujúce, prípadne negatívne ovplyvňujúce plnenie CK eurorafting vyplývajúce z uzavretej zmluvy, najmä zdravotné, dietetické, právne - bezpečnostné (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu a pod.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti znáša akúkoľvek zodpovednosť objednávateľ.

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody.
Účastník je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na rafting a canyoning a je nutné ho chrániť pred poškodením (napr. otvorený oheň, nevhodné obliekanie či vyzliekanie výstroje). Účastník je povinný uhradiť škody spôsobené nešetrným a hrubým zaobchádzaním so zvereným výstrojom, jeho stratou, zničením a pod. Výšku náhrady určí CK eurorafting. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku najneskôr do 15 dní od ukončenia zájazdu. Ak objednávateľ nezaplatí CK eurorafting dlžnú čiastku v stanovenom termíne (do 15 dní), zaväzuje sa objednávateľ uhradiť k dlžnej čiastke ešte penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.


K povinnostiam objednávateľa – právnickej osoby, ktorá je účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:
- oboznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ďalšími informáciami, ktoré obdrží od cestovnej kancelárie, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb
- odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu s údajmi podľa jej požiadaviek
- zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Súčasne uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje CK eurorafting súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu s CK eurorafting, vrátane osôb v mene ktorých zmluvu uzatvára, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb, ako aj pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a CK eurorafting, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK eurorafting prostredníctvom cezhraničného toku osobných údajov do krajiny, a to podľa tejto zmluvy a výlučne za účelom zabezpečenia kontrahovaných služieb pre objednávateľa a likvidácie spracovaných osobných údajov. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán a za predpokladu, že nenaruší plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, v prospech ktorých zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvoril.

VI. Zmeny dohodnutých podmienok

Ak je CK eurorafting nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (čl. VII. ods. 6). Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť cestovnej kancelárii v lehote stanovenej cestovnou kanceláriou. Pre účely zmluvy, a v súlade so zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať ( § 471b ods. 1 OZ). Ide o
a) označenie zmluvných strán,
b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; Vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi,
c) cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,
d) lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,
e) výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení

CK eurorafting má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom, ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre CK eurorafting ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov pre vypísané zájazdy je stanovený na 12 účastníkov, pokiaľ nie je v katalógu uvedené inak. Ak CK eurorafting zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.

Ak CK eurorafting odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1. má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK eurorafting na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK eurorafting môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK eurorafting je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinnosti CK eurorafting určené zmluvou, resp. týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa odseku 1., je CK eurorafting povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu. Za porušenie povinnosti CK eurorafting sa nepovažuje pre účel tohto ustanovenia zmena miesta a ubytovacieho zariadenia za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti; zmena poradia navštívených miest; zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov; zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto; zmena ceny zájazdu o menej ako 5%; zmena trasy zájazdu, čas odletu, alebo príletu, zrušenie autobusovej dopravy z a na letisko, zmena nástupného miesta.

CK eurorafting je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré cestovná kancelária nemá možnosť ovplyvniť, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK eurorafting povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom s pôvodnými službami. V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené. 

Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK eurorafting pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu. Vykonanie týchto zmien je podmienené zaplatením všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenami vzniknú.

VII. Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a zmluvné pokuty

Ak uplatní objednávateľ v súlade s článkom V. odseku 1., bod e.) svoje právo a kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpi od zmluvy, je povinný splniť tieto podmienky:
a) doručiť CK eurorafting oznámenie o odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK eurorafting doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky zmluvnej pokuty (storno poplatku)
b) b.) je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške určenej v odseku 2., ktorá je odstupňovaná podľa času uskutočneného storna, stanoveného počtom dní pred začatím zájazdu

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy je povinný uhradiť cestovnej kancelárii za každú prihlásenú a stornovanú osobu bez rozdielu veku  tieto zmluvné pokuty (storno poplatky):

- do 60 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu     10 EUR ( manipulačný poplatok)
- od 59 do 30 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu     20 % z ceny zájazdu, dopravy, ubytovania
- od 29 do 15 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu     50% z ceny zájazdu, dopravy, ubytovania
- od 14 do 8 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu     80% z ceny zájazdu, dopravy, ubytovania
- od 7 do 0 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu     100% z ceny zájazdu, dopravy, ubytovania

Ďalej si CK bude nárokovať storno poplatky vo výške 100% spojené s vízami a ich zabezpečením, nedostavením sa na zájazd (100% z ceny zájazdu, leteniek, lodnej a inej prepravy).

V prípade, že klient je nútený zrušiť, resp. stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych a dokladovateľných dôvodov, uplatní si náhradu zaplatenej zmluvnej pokuty (storno poplatkov) v poisťovni, pokiaľ na takéto poistenie v súvislosti s uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu uzavrel platnú poistnú zmluvu (čl. X).

Pri určení počtu dní pred začatím zájazdu pre výpočet zmluvnej pokuty (storno poplatkov) sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo CK eurorafting storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku zájazdu (odletu, odchodu, či nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve.

Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného prostriedku alebo počas zájazdu z vlastného rozhodnutia alebo z vlastnej viny nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá od CK eurorafting nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.

Týmto článkom nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu bez zmluvnej pokuty v prípade, ak pred začatím zájazdu dôjde k zmene podstatnej podmienky zmluvy a objednávateľ preukazateľne neakceptuje návrh CK eurorafting na zmenu zmluvy v stanovenej lehote. Ďalším dôvodom pre odstúpenie objednávateľa od zmluvy o obstaraní zájazdu je porušenie povinnosti CK eurorafting mať platne uzavreté povinné zmluvné poistenie zájazdu.

VIII. Reklamačné konanie

CK eurorafting zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK eurorafting alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú počas zájazdu.

Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u sprievodcu, delegáta, zahraničného partnera CK eurorafting ( ďalej poverený zástupca CK eurorafting). O uplatnení tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam v spolupráci s povereným zástupcom CK eurorafting. Ak opomenie objednávateľ z vlastnej viny poukázať na nedostatok včas, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení záznamu (reklamačného protokolu), neskoršie a nedoložené reklamácie nebude môcť CK eurorafting riadne vybaviť. V prípade, že reklamácia bude neúplná alebo nezrozumiteľná, CK eurorafting vyzve spotrebiteľa, aby reklamáciu v lehote 10 dní doplnil alebo opravil, pričom ho súčasne poučí, ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť. Lehota na vybavenie reklamácie v čase od odoslania výzvy na opravu, resp. doplnenie až po odstránenie chybnej reklamácie sa do 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nezapočítava.

Tým nie je dotknutá povinnosť CK eurorafting vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

Ak nesplní CK eurorafting povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je objednávateľ povinný uplatniť svoje právo písomne v CK eurorafting bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam vyhotovený podľa odseku 2.

Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia lehoty podľa odseku 3., ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo v cestovnej agentúre.

CK eurorafting neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas zájazdu na mieste v hoteli alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec zmluvne dohodnutých služieb.

CK eurorafting nezodpovedá objednávateľovi za škody a nedodanie objednaných služieb spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior) bez zavinenia CK eurorafting, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery opatrnosti.

IX. Povinné zmluvné poistenie zájazdu

CK eurorafting má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na plnenie v prípade, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho prípadného úpadku.
- neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
- nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
- nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti

Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli voči CK eurorafting v dôsledku neplnenia zmluvy, prechádzajú na poisťovňu a to len do výšky, ktoré mu poisťovňa poskytla. Ak si zákazník zabezpečí dopravu a ďalšie nevyhnutné služby (ubytovanie a stravovanie) na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala zmluvná cestovná kancelária, stanovená v uzatvorenej zmluve medzi poisťovňou a cestovnou kanceláriou.

X. Cestovné poistenie objednávateľa

CK eurorafting ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu, príplatok za rizikové športy a pod.), spojené s účasťou na zájazde.

Zmluvný vzťah na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej pre krytie rizík v zmysle odseku 1. vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi. CK eurorafting poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť, pričom nie je oprávnená sa vyjadrovať k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani k výške nárokov objednávateľa. Prípadné nároky si objednávateľ uplatňuje priamo v príslušnej poisťovni.

XI. Osobné údaje

Objednávateľ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len Zákon) si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávanie osobných údajov. Práva objednávateľa ako dotknutej osoby sú upravené v paragrafe 28 Zákona. Zároveň podpísaním zmluvy údeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v mluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možne po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľa, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

XII. Darčekové poukazy

Zákazník si môže objednať a zakúpiť darčekový poukaz prostredníctvom stránky www.eurorafting.sk , mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch. Rezervácia termínu a miesta konkrétnej aktivity musí byť zjednaná telefonicky alebo mailom s pracovníkom spoločnosti eurorafting do dátumu platnosti poukazu. Pokiaľ v tejto lehote zákazník nespraví rezerváciu, stráca nárok na poskytnutie vybranej služby, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Rezerváciou termínu a miesta aktivity sa spoločnosť eurorafting zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Zákazníkovi bude zaslaný konkrétny darčekový poukaz s vymedzením zvolenej služby do 5 dní od zaplatenia zákazníkom darčekového poukazu. V takomto prípade slúži darčekový poukaz ako potvrdenie, že hodnota zvoleného zážitku bola riadne uhradená. Miesto dodania darčekového poukazu je adresa uvedená zákazníkom v písomnej objednávke. Za doručenie poukazu zákazníkovi alebo osobe uvedenej na objednávke sa považuje prevzatie darčekového poukazu zákazníkom. Oprávneným alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania. Dodávateľ nezodpovedná za následnú stratu či odcudzenie darčekovéhou poukazu či tovaru. 

Platnosť - spoločnosť eurorafting predáva časovo otvorené poukazy a obdarovaný tak má možnosť vybrať si jemu vyhovujúci termín. Platnosť poukazu je uvedená na prednej strane. Pokiaľ nie je zákazník alebo obdarovaný schopný využiť do vypršania doby platnosti, môže pred vypršaním platnosti kontaktovať zákaznícke centrum a požiadať o predĺženie platnosti poukazu o ďalších 12 mesiacov. Tento krok je však spoplatnený poplatkom v hodnote 20 EUR.

Stornovanie darčeku/aktivity - Zákazník môže počas platnosti poukazu darček stornovať a požiadať o vrátenie peňazí do 30 dní od dátumu vystavenie resp. zakúpenia. Peniaze sa vracajú osobe alebo firme, ktorá poukaz/aktivitu zakúpila. Spoločnosť eurorafting si pritom účtuje manipulačný poplatok 15 EUR za každý vystavený poukaz.
Stornovanie, zmena termínu aktivity - Zákazník má práve termín realizácie aktivity zmeniť alebo stornovať.Pokiaľ zákazník stornuje dohodnutý termín aktivity v dobe dlhšej ako 48 hodín pred jej realizáciou platí iba manipulačný poplatok. Ak zákazník stornuje dohodnutý termín aktivity v dobe kratšej ako 48 hodín pred jej realizáciou je služba v takomto prípade považovaná uskutočnenú s tým, že zákazník nemá v prípade nevyčerpania darčekového poukazu právo na náhradu hodnoty poukazu. Dodávateľ si obvykle vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu termínu najnejskôr 1 pracovný deň (do 18:00) pred dohodnutým termínom rezervácie. Zákazník má právo na zjednanie nového termínu v rámci platnosti darčekového poukazu. Pri zrušení rezervácie kôli nepriazni počasia, technickým poruchám, bezpečnosti účastníkov, vyššej moci a pod.(pokiaľ má vplyv na uskutočnenie objednanej služby) má zákazník právo na dohodnutie nového termínu v rámci platnosti darčekového poukazu bez náhrady škody. pri stornovaní termínu aktivity nie je spoločnosť eurorafting zodpovedná za vzniknuté náklady s tým spojené - napr. za poistenie, dopravu a pod.

Ceny - Obe strany sa dohodli na nákupnej cene tovaru, resp. darčekového poukazu, ktoré poskytuje dodávateľ. Zákazníkovi je táto cena uvedená na stránke www.eurorafting.sk,ďalej v záväznej objednávke zákazníka, pričom platí cena uvedená v okamihu uzatvorenia zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou eurorafting. Cena môže byť zákazníkom uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na stránke www.eurorafting.sk Iné spôsoby úhrady sú možné len po predchádzajúcej písomne  (email) potvrdenej dohode s povereným pracovníkom dodávateľa. Cena za doručenie darčekového poukazu či tovaru je zahrnutá v cene poukazu, pokiaľ nie sú podmienky stanovené vyslovené inak. 

 
XIII. Prenájom lodí a športovej výstroje

Vzájomný vzťah medzi požičovňou (prenajímateľom) a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma lode a príslušenstvo k vodnej turistike. Požičovňa nezodpovedá za škody na majetku a zdravie nájomcu spôsobené používaním ňou prenajatej športovej výstroje. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy. Požičovňa neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov bez vedomia ich rodičov alebo zákonného zástupcu.
Nájomcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala rezerváciu prostredníctvom webovej stránky www.eurorafting.sk alebo www.splavdunaja.sk  dostala od Prenajímateľa emailové oznámenie o potvrdení rezervácie a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom športových lodí a príslušenstva. Nájomcom je taktiež každá osoba, ktorá zadala rezerváciu telefonicky, alebo zaslala email a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky Prenajímateľa, akceptovala Všeobecné obchodné podmienky, zaslala údaje potrebné k rezervácii a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom lode a športového vybavenia.
Nájomná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu o nájme možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Pri objednávaní služieb na webovej stránke je nájomca povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené nájomcom v online objednávacom formulári pri objednávaní služieb sú prenajímateľom považované za správne.

Objednávka

Objednávky prijímame pomocou online formuláru, ktorý sa nachádza priamo na web stránke, emailom alebo telefonicky. Objednávka je platná až po uhradení zálohovej platby. Zálohovú platbu požadujeme vopred, predovšetkým cez víkendy a sviatky. Po uhradení objednávky obdržíte od požičovne záväzné potvrdenie o prenájme lodí a športového vybavenia. 
Údaje uvedené vo formuláriv objednávke sú prenajímateľom považované za správne. Nájomca súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní nájomnej zmluvy. 

Cena
Ceny sú platné podľa aktuálneho platného cenníka pre danú sezónu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Platba
Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi požičovňou lodí a nájomcom požadujeme zálohovú platbu vopred (výľka zálohy podľa dohody, spravidla 50-100% z celkovej sumy nájmu). Platbu môžete vykonať prevodom na účet.

Doplatok ceny uhradí nájomca najneskôr 1 deň pred začiatkom prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).

Stornovanie objednávky

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

  • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 0 % z celkovej ceny
  • 15 – 30 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z uhradenej zálohy
  • 5 – 15 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z uhradenej zálohy
  • 0 – 5 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z uhradenej zálohy

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).

Prevzatie a odovzdanie materiálu
Povinnosťou prenajímateľa je odovzdať nájomcovi športové lode k vodnej turistike na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky a vykonávať u prenajatého športového príslušenstva potrebné opravy a servisné prehliadky. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou lodí nájomnú zmluvu, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál. Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%.

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
Nájomca je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu a dodržiavať inštrukcie výrobcu lode o prevádzke. Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. Nájomca je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.

Penále za poškodenie alebo stratu materiálu
Za stratu, poškodenie alebo odcudzenie zapožičaného materiálu si účtujeme penále podľa aktuálneho cenníka výrobcu vybavenia. Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody okamžite na mieste, najneskoršie však do 7 dní. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ.

Skončenie nájmu
Zmluva o nájme športových lodí a príslušenstva na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.


XIV. Všeobecné a záverečné ustanovenia

V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna zmluva o obstaraní zájazdu, potom zákon, následne všeobecné zmluvné podmienky, ďalej pokyny zaslané 7 (sedem) dní pred začatím zájazdu, a až naposledy katalóg.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK eurorafting sú spracované v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógoch, cenníkoch, ponukových listoch CK eurorafting zodpovedajú informáciám známym k 11.2. 2010 a CK eurorafting si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia od 11.2. 2018.


Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu