Kurz profesionálneho inštruktora raftingu I. a II. kvalifikačného stupňa

Ako jediný na Slovensku ponúkame špecializovaný kurz „Inštruktora raftingu“ I. a II. kvalifikačného stupňa, kde získate oprávnenie na činnosť športového odborníka ako podnikanie. 

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí už majú základné skúsenosti s plavbou na tečúcej rieke, ovládajú základné techniky pádlovania a čítanie vody. Ďalej je určený pre rekreačných vodákov, vodných turistov, kajakárov, členov vodáckych klubov, záchranárskych zložiek a pod. Cieľom kurzu je rozšíriť rady skúsených vodákov na Slovensku a prispieť tým k zvýšeniu profesionality personálu a bezpečnosti počas organizácie vodáckych aktivít pre verejnosť či rekreačného splavovania na vodných tokoch.

Po úspešnom absolvovaní  všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii inštruktora raftingu I. kvalifikačného stupňa v zmysle platného zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave ktorý ho oprávňuje  vykonávať činnosti  inštruktora v rámci krajín EÚ, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v športe.


Kurz je rozdelený na 2 časti:
Všeobecná
  - zabezpečuje Trénerská a inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave / 11.-13.3.2022 alebo október 2022
Odborná - zabezpečuje školiace stredisko eurorafting / 5.- 8.5.2022

Trénerská a inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom (školení) pre získanie  inštruktorských kvalifikačných stupňov v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 354/2016 Z.z.  (najmä § 83, 84, 106b). Vzdelávanie športových odborníkov do roku 2015 definoval Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe vo vyhláške MŠ SR 444 / 2008 Z.z., ktorý bol a novelizovaný vo vyhláške 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.

Obsah kurzu (všeobecná časť / 2 dni):

 • anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení, biomechanika
 • pedagogika a psychológia športu
 • diagnostika trénovanosti
 • výživa a formy regenerácie

V prípade, že máte športové alebo pedagogické vzdelanie prípadne osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, o uznanie skúšky zo všeobecných predmetov je možné požiadať pred začiatkom kurzu.

Obsah kurzu (odborná časť / 4 dni):

 • Techniky pádlovania a splavovania na rafte
 • Inštruktáž posádky
 • Výstroj a výbava
 • Nebezpečenstvo na vode a ich príčiny
 • Bezpečnostné a záchranárske postupy
 • Vizuálne signály
 • Riešenie krízových situácií, záchrana na vode

Absolvent kurzu ovláda základné poznatky o plavbe na vodných tokoch, povinnú výstroj a výbavu   je schopný samostatne viesť raft (nafukovací čln) s posádkou (max. 6 osôb) do obtiažnosti  rieky WWII  ( I. kval. st.) podľa medzinárodnej klasifikácie alebo do WW III ( II. kval. st.). Ďalej ovláda všetky techniky pádlovania, riadenia raftu, koordináciu povelov pre posádku. Absolvent ovláda techniky záchrany  pri krízových situáciách ako prevrátenie raftu, záchrana plávajúceho vo vode, základy lanovej a uzlovej techniky, jej využitie počas krízových situáciách.

Podrobnejšie informácie o náplni a mieste kurzu si vyžiadajte na info@eurorafting.sk

Termín kurzu:

SEPTEMBER 2022 - Odborná časť
OKTÓBER 2022 
- Všeobecná časť

Cena kurzu: na vyžiadanie

Požiadavky na uchádzača: vek min 18 rokov, dobrý plavec, psychická a fyzická odolnosť, vlastná výstroj (za poplatok výstroj zapožičiame).


Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis. Športový odborník môže svoju podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ukončiť oznámením.


Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu