Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

24.02.2019 12:00:00 komentárov

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

Rieka Dunaj so svoijim ramenným systémom je považovaná za výnimočnú prírodnú oblasť, kde ešte stále možno obdivovať rastlinné a živočíšne druhy, ktoré na iných miestach už vyhynuli. Jedinečné prírodné hodnoty, lesné, vodné, mokraďové a pieskomilné rastlinné spoločenstvá, ako aj ramenný systém. ktorý viedol  k vzniku mimoriadnych biocenóz pozdĺž toku Dunaja, boli dôvodom, že v roku 1998 bola na ploche s rozlohou 122,84km2 vyhlásená Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy. Celkovú tvár kraja určuje hlavný tok Dunaja, sústava jeho bočných a mŕtvych ramien a pozdĺž nich sa rozkladajúcich lužných lesov. 

Územie popretkávané množstvom mŕtvych ramien obklopujú močaristé a rešelinné teritóriá. Plochú rovinu ohraničujú mierne vypuklé pahorky. 
Chránená oblasť pozostáva z 5 samostatných častí. Prvé 2 časti sa rozkladajú pod Bratislavo, zahŕňajú suchozemské, ale aj vodné ekosystémy. Tretia časť sa nachádza medzi Dobrohošťou a Sapom, štvrtou je lokalita zalesnenej ramennej sústavy od Sapu po Čičov, kde sa nachádzajú aj chránené hlboké mŕtve ramená. Poslednou súčasťou chránenej oblasti je ostrov Veľký Lél (Zlatná na Ostrove).

Dunaj v týchto miestach počas takmer dvoch miliónov rokov vybudoval z nánosov štrku, piesku a ílovitého bahna impozantnú vnútrozemskú deltu. Žitnoostrovské usadeniny ukrývajú obrovské zásoby mimoriadne kvalitnej pitnej vody - jej objem je odhadovaný na 10 miliárd m3. Predstavuje tak najväčšiu zásobáreň pitnej vody v celej strednej Európe, preto bol Žitný ostrov vyhlásený v roku 1978 za chránenú vodohospodársku oblasť. 

Príťažlivosť krásneho dunajského kraja ešte stupňujú horúce minerálne pramene, ktorých liečivé účinky môžu chorí využívať počas celého roka v termálnych kúpeľoch v Štúrove, Komárne, vo Veľkom Mederi a v Patinciach.  

Splav Dunaja

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu